Strateji ile uygulamanın buluştuğu nokta

Siz

Siz, işinizde uzmanlık
deneyim ve bilgi
sahibisiniz.

Biz

BMGI olarak biz, stratejik problem
çözüm yöntemleri ve araçları
konusunda yılların deneyimini
taşıyoruz.

Benzersiz Çözümler

Birlikte, işinizi büyütecek
kalıcı çözümler
inşa ediyoruz.

Stratejik planlama

Stratejik planlama sürecinden beklenen yalnızca bir plan ortaya konması değil, aynı zamanda oluşturulan stratejinin hayata geçirilmesidir. Buradan hareketle oluşturulmuş olan BMGI’ın Operasyonel Strateji Modeli, stratejinin yaratılması ve uygulamaya konması adımlarını bir bütün olarak ele alır.

Halihazırda elinizde iyi tanımlanmış bir stratejik plan bulunabilir (ki bu durumda istisnalardan birisiniz demektir) ama uygulama tarafında desteğe ihtiyacınız olabilir. Belki stratejiniz organizasyonda bir dönüşüm gerektiriyordur. Belki de stratejinizi en baştan ele almanın zamanı gelmiştir.

Şirketler genellikle stratejik planlama sürecinin belli bölümlerine ağırlık verir, belli bölümlerini göz ardı ederler. Oysa başarı yalnızca bütünü iyi yönetebilmekle mümkündür – plandan aksiyona kadar.

Stratejik Düşünce

Araştırma, Veri Analizi, Kuluçka Dönemi

Stratejik Düşünce, işinizin tüm yönleri ile ilgili derin bir içgörü ağı geliştirebilmektir. Bunu yapabilmek için zaman ve kaynak ayırmanız gerekecektir. Ancak böyle bir yatırımın geri dönüşünü ölçmek de zordur. Şu eski “ölçebildiğimizi yönetiriz” deyişine inanıyor iseniz, çoğu organizasyonun Stratejik Düşünce’yi yönetmekte başarısız olduğu sonucuna varırsınız; çünkü ölçemiyorlardır.

“Üst düzey yöneticilerin çoğunluğu tarafından belirlenen temel sorun, stratejik düşüncenin eksikliği idi. ‘Detaylara kapılıp stratejik perspektifi kaybetme eğilimi çok yaygın. Karar vericilerin operasyonel değil stratejik yaklaşımla düşünmelerini sağlayabilmek işin en zor tarafı.’”“Developing Strategic Thinking as a Core Comptency”
(Stratejik Düşünceyi Kilit Yetkinlik Haline Getirmek)
– Ingrid Bonn

Bunun yerine şirketler, Stratejik Düşünce’yi bir kenara bırakıp genellikle ölçümü daha kolay olan uygulama tarafına odaklanırlar. Ne büyük ihmal! Sayısız uzman ve akademisyen bir konuda hemfikir: Stratejik Düşünce’ye daha fazla odaklanma, şirketin varlığını sürdürebilmesi için kritik.

Tamam ama, ne yapmalı?

Birincisi, Stratejik Düşünce’nin Stratejik Planlama’dan çok farklı olduğunu anlamak gerekir. Çoğu şirketin Stratejik Planlama süreci olduğu halde, Stratejik Düşünce süreci tanımlı şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Stratejik Planlama, stratejinizi oluşturan tercihlerin uygulamaya konulabilir bir plan haline getirilmesidir. Bu tercihler, Strateji Kurulumu sırasında yapılır. Strateji Kurulumu’nun yapısal blokları ise Stratejik Düşünce sırasındaki içgörülerinizdir.

İkincisi, işinizin geleceğini düşünürken size kılavuzluk edecek güçlü ve kanıtlanmış bir yol haritası takip etmek gerekir. Stratejik Düşünce fazı sırasında liderleriniz ile ekip haline gelir, araştırma ve veri analizleri doğrultusunda tüm akılların (sizin ve bizim) ortak sentezini sağlar, zihinsel kuluçka dönemi için gereken süreyi ayırırız. Tanımlı bir sentez ve kuluçka süreci, içgörülerin yaratılmasını mümkün kılar: işinize, müşterinize ve rekabet ortamına yeni ve benzersiz bir gözle bakmaya başlarsınız. Böylelikle mevcut stratejinizi doğrular veya tamamen yeni bir rota belirleyebilirsiniz.

Strateji Kurulumu

Senaryo Geliştirme, Seçim, Önceliklendirme

“İş” denen şeyin temeli, belli bir paydaş için belirlenen bir amacın gerçekleştirilmesidir.

Sample Strategic QuestionsŞirketler, amacı gerçekleştirmek için kısıtlı kaynakların paylaştırılmasından ve yönlendirilmesinden sorumludurlar. Bu da şu anlama gelir: tercih yapmak gerekecektir. Strateji Kurulumu’nun özü tercih yapmaktır.

Stratejik Düşünce sürecinin sonucunda elde edilen içgörüleri başlangıç noktası alan Strateji Kurulumu, olası gelecek senaryoları portföyünün yaratılması ile başlar. Önce kapsamlı bir potansiyel gelecek senaryosu yaratma sürecinden geçeriz. Takip eden analiz sürecinde potansiyel senaryoları belirlenen kriterleri (riskler, olasılıklar, etik değerler, paydaş beklentileri ve çok daha fazlası) göz önüne alarak değerlendirir, bunlar arasından gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak olanlara odaklanırız.

Strateji Kurulum süreci çoğunlukla vizyon ve misyon ifadesi, davranış prensipleri, temel değerler gibi organizasyonu başarıya götürecek yolda kılavuzluk edecek temel unsurların oluşturulmasını da içerir. Kurulum sürecinde her organizasyonun ihtiyacı farklıdır. İzlenecek süreç de bu şirkete ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Stratejik Planlama

Stratejinin Aksiyona Dönüştürülmesi

Stratejik Planlama, stratejinin aksiyon planı haline getirilmesidir. Çoğu organizasyon, etkin bir uygulamaya geçiş için strateji ile mevcut kaynaklar arasında köprü kuracak bir yönteme sahip değildir. Aradaki boşluğu tamamlamak için stratejiyi oluşturan ekip ile, planı “yaşayacak” olan geniş kitleyi bir araya getiririz.

BMGI X MatrixStratejik Düşünce sürekli, Strateji Kurulumu zaman zaman (çoğu zaman yıllar ile ifade edilen aralıklarla) yapılsa da, Stratejik Planlama daha düzenli, genellikle yıllık bir plan takip eder. Bu, kaynak paylaşımlarının yapıldığı, rol ve sorumlulukların belirlendiği, çok sayıda problem çözüm tekniğinin gerçek senaryolar üzerinde uygulandığı, organizasyondan gelen destek ve direnç sinyallerine göre planda gereken revizyonların yapıldığı bir dönemdir.

Stratejik Planlama sırasında -bazen X-matrisi olarak da bilinen- Hoshin Kanri yöntemini kullanır ve ekibinizle birlikte net tanımlanmış, metriklere dayalı bir uygulama haritası çıkarırız. Bu süreçteki başarı stratejik düşünceyi ortaya koyanlar ile işin uygulayıcılarının ortak katkısına ve arada kurulacak kesintisiz bağa dayalıdır. Daha önce defalarca yönettiğimiz bu adımda ortaya koyduğumuz deneyim ile sürecin pürüzsüz akmasını, somut ve uygulanabilir bir çıktı elde edilmesini sağlarız. Sonuç olarak organizasyonunuzun tümü, yeni fikirlerin üretilmesinden bu fikirlerin pragmatik ve uygulanabilir bir yaklaşımla hayata geçirilmesine kadar her adımın içinde yer alır.

Uygulama ve Dönüşüm

Operasyonel Mükemmellik, Proje Yönetimi, İnovasyon

Uygulama ve Dönüşüm, stratejik planınızın hayata geçişinde kilit rol oynar. Bu, kısa ve uzun dönemli hedeflerinize ulaşmak için yapılar ve yöntemler oluşturduğunuz aşamadır. Burada başarı, organizasyonun tüm seviyelerinin katılımını gerektirir.

Breakthrough TransformationŞirketler uygulamaya, dönüşüme veya her ikisine birden ihtiyaç duyuyor olabilirler. Buradaki ayrım, bir yıllık stratejik planlama dönemi içinde yaşanacak değişimin derecesine bağlıdır. Örneğin üç ila dört yıllık bir dönem boyunca şirket kısıtlı revizyonlar yapmakla birlikte “mevcut rotada kalmaya” odaklanmış olabilir. Böyle bir planda geleneksel süreç iyileştirme yaklaşımları genellikle ihtiyacı karşılayacaktır./p>

Ancak genellikle ufukta daha büyük değişimler öngörülür: değişim yalnızca bir planın uygulanmasından ötesinde, “dönüşüm” ile ifade edilecek boyuttadır. Dönüşüm, işlerin yapılışında paradigma kaymalarını, performansta büyük sıçramaları, kültür değişimini ve organizasyon yapısında bunlara uygun ayarlamaların yapılmasını gerektirir. Bazı değişiklikler oldukça radikal olacaktır.

Uygulama, etkin proje yönetim becerilerine, Yalın ve Altı Sigma araçlarına, Kaizen etkinliklerine, geniş bir yelpazede sayısız araçlara ve yöntemlere hakimiyet gerektirir. Dönüşüm ise inovasyon, sağlam ve tanımlı bir değişim yönetimi süreci ve belli derecede risk almayı gerektirir. Her iki durumda da, Uygulama ve İnovasyon stratejik planınızın tüm organizasyonda uygulanmasının anahtarıdır.

Günlük Yönetim

Metrikler, Standart İş ve Temel Problem Çözme Yetkinlikleri

Leadership TriangleZaman çok hızlı akar. Stratejik planınızda uzak gibi görünen gelecek, yarın kapınızı çalıverecektir. O yüzden, her bir gün değerlidir.

Günlük Yönetim, uygulamaya koyduğunuz planın etkinliği ve kalıcılığı için gereklidir. Süreçlerden insanlara, takvimlerden projelere, stratejiniz geliştirilirken ortaya konan prensiplerin hayata geçmesi için her gün ne olması, ne yapılması, neyin takip edilmesi gerekir?

Bu tür günlük kararlar için verileri ve deneyimi temel alır; KPI’ların yalınlığı ve gücü ile çalışanlarınızın bilgisini bir araya getiririz. Günlük yönetim liderlerinize temel problem çözme araçlarını kullanarak, çalışma alanlarında sürekli ve kalıcı gelişimi nasıl sağlayacaklarını gösteririz.

Bunun yanında Günlük Yönetim, süreç tasarlandığı gibi çalışmadığında düzeltici eyleme geçmeyi de içerir. Bu bazen problemi zincirin daha üst halkalarında incelemeyi de gerektirir: kanıtlar, stratejinin planlandığı gibi çalışmadığını gösteriyor olabilir – belki bir varsayımda hata vardı, ya da pazar şartları değişti.

Günlük Yönetim sizi uygulamaya sürekli bağlı tutan, sahada olup biten günlük gerçekler ile büyük stratejik resim arasında iki yönlü haberleşme sağlayan duyularınız; gözünüz, kulağınızdır.

Bir başka deyişle Günlük Yönetim “tekerin yola değdiği yerdir.”

Stratejik Yönünüz Hakkında Bizimle Konuşun

Spesifik bir problem ile karşı karşıya olabilir, yepyeni bir rotaya ihtiyaç duyabilir, ya da yalnızca stratejiniz hakkında bizimle görüş alış verişinde bulunmak isteyebilirsiniz. Bize +90 216 642 2944 numaralı telefondan veya bmgiturkey@bmgi.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.